סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-8105510
nesher@matnasim.org.il
פקס: 04-8210852
רשת המתנ"סים נשר מזמינה בזה מציעים להציע הצעות לאספקת ארוחות לילדים בצהרוני גני הילדים, בתי הספר ובקייטנות והכל בהתאם לתנאים ולהוראות המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במזכירות היכל התרבות, דרך השלום 26, נשר, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00 החל מיום 19.7.2020 בעלות של 500 ש"ח. 

כל מציע שרכש את חוברת המכרז יהיה רשאי לפנות בדוא"ל, לכתובת הרשומה בכותרת המכרז, בבקשות להבהרה או בשאלות בכל עניין הקשור למכרז. המועד האחרון להגשת השאלות הוא 2.8.2020.

מסמך מענה לשאלות יועבר לכל רוכשי המכרז עד ליום 5.8.2020 בשעה 15:00.

המועד האחרון להגשת הצעות יהיה ביום 9.8.2020 עד לשעה 12:00 במעטפה סגורה עליה יצוין מכרז פומבי רשת המתנ"סים נשר מס' 7/2020.

העמותה רשאית לבטל מכרז זה או להאריכו, בכל עת, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת לנמק החלטתה.

טלפון לבירורים נוספים: מזכירות היכל התרבות 04-8210875, 04-8105511 שלוחה 511

 

 

להורדת פרטי המכרז (PDF)

 ההסכם למכרז מזון - נספח 1

 

  • עיריית נשר
  • הצהרת נגישות
  • מתנסנט | חוגים