חיפוש באתר

טפסים

כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/ פרודים/ רווקים/ ידועים בציבור וכו'

הנני הח"מ עורך/ת כתב הצהרה והתחייבות זה בתמיכה לבקשתי לרישום
יש למלא טופס זה עבור כל ילד/ה בנפרד
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי
הנני האפוטרופוס החוקי/ת של הקטין/ קטינה ואחראי/ת לחינוכו במשותף עם
הנני מצהיר כי הרישום נעשה בידיעת ובהסכמת האחראי הנוסף ועל דעתו/ה. (יש לשלוח מכתב הסכמה של האחראי הנוסף במייל tzaharonimnesher@gmail.com ).
הנני האפוטרופוס החוקי/ת של הקטין ואחראי/ת בלעדי/ת לחינוכו (חובה לצרף פסק דין המאשר ביטול אפוטרופסות של ההורה האחר למייל tzaharonimnesher@gmail.com)
ניסיתי ללא הצלחה לאתר את האחראי הנוסף וליידעו בדבר הרישום. (לצרף תצהיר חתום על ידי עורך דין למייל tzaharonimnesher@gmail.com).
חתמו כאן

התקנון

הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה נכון. ידוע לנו כי אם יימצא שהנמסר אינו אמת – רשאי
המתנ"ס לבטל את המבוקש.
הנני מתחייב/ת להודיע למתנ"ס על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה לאלתר. אם המידע לא יעודכן
בתוך 14 ימים מזמן השינוי – רשאי המתנ"ס לבטל את המבוקש בטופס.


צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat