חיפוש באתר

טפסים

טופס רישום ונהלי הרשמה לחוגי רשת המתנ"סים נשר – תשע"ט - תש"פ

פרטי ראש המשפחה (פרטי המשלם):
הנני מאשר/ת לרשת המתנ"סים נשר שימוש במייל האישי ובסלולרי לצורך העברת מידע על פעילות ואירועי הרשת:
חתמו כאן
פרטים על המשתתף בחוג
מין:

התקנון

אופן התשלום:

 

שכר הלימוד הינו שנתי (עבור 11 חודשי לימוד) וישולם אחת לחודש:

 

 • שיקים
 • אשראי
 • מזומן:  (רק בתשלום מלא הסכום מראש לכל השנה)

 

אני מאשר/ת  לא מאשר/ת כי בני/בתי יצולם/ תצולם במהלך החוגים והפעילות ומסכים שרשת המתנ"סים תשתמש בתמונות. חתימה: _______________________

 

הצהרה:

 

הנני מצהיר כי לרשום מעלה אין מגבלות רפואיות, מסוגל/ת לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילויות.

במידה ותהיה מגבלה רפואית אני מתחייב לדווח בהקדם האפשרי.

 

ולראיה באתי על החתום:

 

 

שם פרטי ומשפחה: _______________            חתימה: _______________________

 

נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות רשת המתנ"סים נשר

 

תושבים יקרים, על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא את נהלי הרישום והתשלום הבאים:

 1. שנת הפעילות ברשת המתנ"סים נשר הינה בין החודשים ספטמבר עד יולי, למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח.
 2. מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל. החופשות בחגים שבהן אין פעילות, כמפורט בלוח החופשות, נכללות בעלות החוג.
 3. רשת המתנ"סים מתחייבת למינימום 35 שיעורים בשנת הפעילות בחוג חד שבועי, ובמינימום של 70 שיעורים בחוג דו שבועי.
 4. ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.
 5. התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
 6. פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימלי של משתתפים הנקבע ע"י הרשת.
 7. הנהלת רשת המתנ"סים תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.
 8. במקרה של ביטול חוג על ידי הרשת, יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
 9. אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד.
 10. בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר.
 11. לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות, במידה ויבחר להמשיך יחויב באופן מלא.
 12. משפחה החייבת כספים לרשת לא תורשה להירשם לפעילות הרשת בשנת תשע"ח-תשע"ט עד הסדרת החוב.
 13. הנהלת רשת המתנ"סים רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת ו/או אינו עומד בתנאי התשלום.

הנחות:

 

 1. ניתן לפנות לוועדת הנחות ע"י מילוי טופס בקשה שניתן לקבל במזכירות. ההנחה תתקבל רק לאחר אישור ועדת ההנחות (במידה ותתקיים ועדת הנחות לשיקול הרשת). לא ידונו בבקשות אשר יוגשו ללא כל המסמכים.

 

ביטול השתתפות:

 

 1. ביטול השתתפות יעשה אל מול מזכירות רשת המתנ"סים בלבד.
 2. ניתן לדחות שיעורים פרטניים עד 24 שעות לפני מועד השיעור, וזאת עקב סיבות רפואיות ובצירוף אישור מחלה מרופא. בכל מקרה אחר יגבה תשלום מלא.
 3. ניתן לבטל חוג עד סוף חודש קלנדרי – הביטול ייכנס לתוקף חודש לאחר מכן, בכפוף לסעיף 4.
 4. ביטול השתתפות בחוג והחזר כספי אם בכלל יבוצעו בהתאם לקבוע בחוק.
 5. העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש.
 6. ביטול רישום לחדר כושר יבוצע רק עם מסירת כרטיס המנוי במשרדי הרשת.
 7. לא יתאפשר ביטול ו/או החזרת כספים רטרואקטיבית.
 8. על קורסים/ סדנאות שמתקיימות לפי מספר מפגשים לא חלה הנחה כחוג נוסף.
 9. התשלום עבור קורסים/ סדנאות המורכבים ממספר מוגדר של מפגשים הינו בגין קורס מלא וניתן לביטול עד למפגש השני. לאחר מכן לא יזוכה המשתתף בגין השתתפות חלקית.

אופן התשלום:

תשלום בגין החוגים והפעילויות ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, או שיקים מראש. אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן.(למעט במקרים חריגים, לפי שיקול דעת הרשת).

 

שימו לב! ההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה. יש להגיע למשרדי הרשת ולמלא טפסים חדשים

 

אני החתום/ה מטה מצהיר/ה בזאת שקיבלתי את המידע בגין חוג/פעילות, תנאי ההרשמה, ביטולים והנחות הכתובים בחוברת חוגים ובטופס "נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות רשת המתנ"סים נשר", ואני מתחייב/ת למלא אחר תקנותיו. ולראיה באתי על החתום:

 

שם פרטי + משפחה: ________________

 

חתימה: _________________________


צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat