סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-8105510
nesher@matnasim.org.il
פקס: 04-8210852

חוזה צהרונים תשע"ח 2017-2018 -

הנחיות למילוי הטופס:

חוזה להורים

הסכם צהרונים לשנת הלימודים תשע"ח 2017-2018

בכפוף לצילום ת.ז של אחד ההורים עם כתובת מגורים לכתובת המייל:

reut@nesher.matnasim.co.il

 

הואיל ובשנת הלימודים תשע"ח  עתיד המרכז להפעיל צהרון גן/ביה"ס בנשר:

 והואיל וההורים מעוניינים לשלוח את הילד לצהרון זה ולהתקשר לשם כך עם המרכז הקהילתי בהסכם;-

 והואיל והפעלתו של הצהרון כאמור מותנית במספר מינימום של נרשמים על פי שיקולי הנהלת המרכז הקהילתי כאמור בהסכם זה.

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

 1.       מיקום ומועדי פעילות:

 א.                 המרכז הקהילתי יפעיל את הצהרון החל מתאריך 03/09/2017  ועד  30/06/2018.

ככלל יופעל הצהרון על ידי צוות קבוע ומוסמך של המרכז הקהילתי, אולם אין בכך כדי למנוע מן המרכז הקהילתי להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום אם יהיה צורך בכך.

 ב.       שעות פעילות צהרון  גן 14:00 עד 17:00  בימים א'-ה'.

         שעות פעילות צהרון בית ספר 12:40 עד 17:00 בימים א'-ה' .

 ג.        האמור בסעיפים (א) ו-(ב) לעיל לא יחול בערבי חג, ימי מועד, מועדים מיוחדים.

         (במידה ויוחלט על הפעלת הצהרון מעבר לאמור בסעיפים (א) ו- (ב) תימסר על כך הודעה מראש).

 ד.       כשלוש פעמים במהלך השנה מסתיימת הפעילות בגן העירוני מוקדם עקב התארגנות הגננות למסיבות בגן. בימים אילו יפעל צהרון הגן משעה 14:00.

 ה.       המרכז הקהילתי יהיה רשאי לשנות מיקום הצהרון בטווח הסביר, בהודעה של שבועיים מראש בשל נסיבות חריגות או אילוצים בלתי צפויים.

 ו.        מובהר בזאת כי לא יופעל צהרון עבור קבוצה שתפחת מ-22 ילדים. במקרה בו הוחלט שלא לפתוח או לסגור צהרון יודיע על כך המרכז הקהילתי להורים אשר רשמו את ילדיהם- במקרה של אי פתיחה עד ה-25 לאוגוסט 2017. במקרה כזה יופנו הילדים לגן/ ביה"ס הקרוב. ובמקרה של סגירה בסמוך לאחר שפחת המספר מ-22 ילדים.

 ז.        שיבוץ הילד בצהרון יעשה על פי גילו ונתוניו האישיים והתאמתו למסגרת

         ובהתאם ולפי שיקול דעת הגורמים האחראים.

 

 2.       חופשות:

 בחופשת חנוכה, סוכות, פסח ושבועות הצהרון יעבוד במתכונת מורחבת, דהיינו מהשעה 07:30 ועד 17:00, ללא תוספת עלות אך ברישום נפרד לכל חופשה.

מצ"ב לוח חופשות.

 

  3.       איסוף בתום פעילות

 א.       ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון לא יאוחר מהשעה 17:00.

          בגין כל איחור באיסוף הילד, יחויבו ההורים בתשלום פיצוי מוסכם מראש בסך של 30 ₪.

ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים, יביאו להפסקת השתתפות הילד בצהרון בהתאם לשיקולי מדיניות הנהלת המתנ"ס.

 ב.       האיסוף יעשה על ידי מי מההורים בלבד, בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם בכתב בנספח להסכם זה.

         ובלבד שמדובר באדם שמבחינת גילו ואחריותו מוסמך לעשות כן

          לא יותר איסוף של הילד על ידי כל אדם אחר שלא הורשה ע"י ההורים כאמור, וע"י קטין שגילו פחות מ-12 שנים.

 ג.        איסוף ילד להורים במשמורת/ הסדרי ראייה עצמאיים יעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי ראיה אותם יש למסור למתנ"ס מראש. ללא אישור בית המשפט יוכל כל הורה שהוא אפוטרופוס של הילד לאספו והמתנ"ס לא יהיה מעורב בחילוקי הדעות ככל שיהיו בין הוריו או אופטרופסיו של הקטין.

          בהעדר הסכמה בין ההורים לעניין האיסוף, לא יוכל הילד להמשיך לשהות בצהרון עד להסדרת העניין.

 

4.       פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת המתנ"ס.

 

א.       המרכז הקהילתי רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים בלתי צפויים שאינם בשליטת המרכז כגון: מלחמה, פגעי מזג אוויר וכדומה. במקרים אילו לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון. החלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך הפורמאלית של גני הילדים ובתי הספר.

 ב.       במקרה של שביתה מלאה במשרד החינוך, יפעל הצהרון כרגיל, בנוסף לאמור לעיל יקיים צוות הצהרון החל מהיום השלישי לשביתה פעילות גם בשעות הבוקר. דהיינו משעה 08:00—17:00 בגין פעילות זו ייגבה תשלום נוסף בשיעור שיקבע ע"י המרכז.

 ג.        מובהר כי פעילותו של הצהרון מותנית בכך שהרשות המקומית תעמיד לרשות המרכז  את השטח הדרוש לשם כך.

          

5.       הצהרת בריאות

 ההורים מצהירים בזאת כי בריאות הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.

 א.       ההורים ימסרו לצוות המתנ"ס מראש מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד בצירוף אישור רפואי, מסירת מידע מדויק כאמור מהווה תנאי לקבלת הילד בצהרון.

 ב.       ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מוגבלות רפואית בצהרון בנספח נפרד.

 ג.        ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד לצהרון אם הוא חש ברע או סובל מחום, דלקת עיניים, מחלות מעיים ו/או כל מחלה מדבקת אחרת. במקרה של מחלה כאמור תהא החזרתו של הילד לצהרון מותנית בקבלת אישור רפואי רשמי מהרופא המטפל לפיו הילד כשיר לחזור לפעילות בצהרון ורשאי להיות בחברת ילדים. האחריות למשלוח הילד לצהרון בניגוד לאמור לעיל תחול במלואה על ההורים ועליהם בלבד.

 ד.       ההורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או אינו חש בטוב או בשל סיבה משמעתית ו/או אלימות. ההורים ימסרו למתנ"ס ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך היום ויקפידו לעדכן את המתנ"ס על כל שינוי בפרטים אלה.

 ה.       ההורים מצהירים כי ברור להם שעל פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כל שהן, הוצאות שיידרש המתנ"ס להוציא עקב צורך בטיפול חירום לילד, ישולמו במלואן על ידי ההורים.

 

6.       העברת מידע בין צוות הגן (בוקר) לצוות הצהרון

 ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילדם או ילד אחר מהצהרון (חום, חבלה וכו').

 

 7.       רכזת מקצועית

 המתנ"ס מתחייב למנות רכזת מטעמו אשר תנחה את העובדות, תפקח על עבודתן במסגרת הצהרון, כמו כן תקיים הרכזת קשר שוטף עם ההורים לפי הצורך.

 

8.      ביטוח ילדים

 המתנ"ס ישא באחריות כלפי ההורים בכל התחומים ויבטח את הילדים בביטוח צד ג', בנוסף לכך הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות את כלל תלמידי מוסדות החינוך העירוניים אשר בפיקוח משרד החינוך.

 

9.       תשלומים ומחירים

           מחיר ההשתתפות בצהרון יהיו כדלקמן:

 א.                 תשלום חודשי לצהרון גנים 490 ₪

תשלום חודשי לצהרון בית הספר כיתות א'-ב' 590 ₪

תשלום חודשי לצהרון בית הספר כיתות ג' 950 ₪

 ב.       ההתחייבות לתשלום היא ביחס  לתקופה של 10 חודשים. התשלום יבוצע ב-10 תשלומים ל-10 חודשים. מובהר כי הפסקת השתתפות הילד בצהרון במהלך תקופת ההתקשרות מסיבה שאינה קשורה במרכז הקהילתי, אינה פוטרת מהמשך תשלום עד תום.

 ג.        אמצעי התשלום: צ'קים או כרטיס אשראי בלבד על פי הסדר תשלומים שייחתם בין הצדדים במועד חתימת הסכם זה.

 ד.       שכר הצהרון יפרע גם בגין ימים בהם נעדר הילד מהצהרון בשל חופשה או מחלה או כל סיבה אחרת.

 ה.       מובהר למען הסר ספק כי אי עמידה בתשלום כלשהו תגרור הפסקה מידית של השתתפות הילד בצהרון וזאת מבלי לגרוע מכל צעד אחר אשר יעמוד למתנ"ס במקרה כאמור.

 ו.        המתנ"ס רואה עצמו רשאי להוסיף על הסכומים הנ"ל כל תוספת חריגה שתתקבל במשך תקופת ההסכם וכן כל תוספת שתתחייב בגין עלויות המחירים במשק.

 

 10.      הפסקת השתתפות הילד ע"י המתנ"ס

 א.       המתנ"ס יהיה רשאי להחליט על פי שיקול דעת הצוות, הרכזת ומנהל המתנ"ס כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון וזאת בשל סיבה חברתית משמעתית בריאותית או כל סיבה אחרת.

 ב.       המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק את השתתפות של הילד בצהרון וזאת לאחר מתן התראה להורים כשבוע מראש, במקרה האמור תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.

 

11.      ביטול הרשמה והפסקת ההשתתפות ביוזמת ההורים

 א.       בקשות ביטול שתוגשנה עד 31.03.2018 ועד בכלל, תחויבנה בתשלום אותו החודש ובלבד שהוגשו עד ה 20 (כולל) לאותו החודש. ואילו לאחר ה 20 לחודש תחויבנה בתשלום של חודש נוסף לחודש שבו הוגשה הבקשה.

 ב.       במקרה של הפסקת ההשתתפות בצהרון לאחר 31/3/2018   יחויבו ההורים בתשלום דמי השתתפות עד סוף שנת הפעילות.

 

 12.      מובהר בזאת כי הפעילות בצהרון כפופה להנחיות שתתקבלנה מעת לעת מהרשות המקומית ו/או רשת המתנ"סים ו/או מכל גורם מוסמך אחר.

 

 13.      בכל העניינים הנוגעים להסכם זה תהייה סמכות ייחודית לבתי משפט-בחיפה או בירושלים.

 

14.      ההורים מבינים ומסכימים לאמור לעיל וחותמים על כך מרצונם החופשי.

 

15.      העתק יינתן להורים.

 

בין: חברת מוסדות חינוך ותרבות בנשר מיסודה של הסוכ"ה בא"י (להלן המרכז הקהילתי ח.פ 510693583)
לבין:
מין
עדכון פרטי ילד/ה המשתתף/ת בצהרון
מין
גן
אישור חתום על ידי ההורים להוצאת ילד מהצהרון
בתום פעילות הצהרון תתבצע על ידי:
* ידוע לי כי הוצאת הילד מהצהרון על אחריות ההורים ובהסכמתם. בדבר שינוי הוצאת הילד/ה – יש ליצור קשר עם צוות הצהרונים ורכזת הצהרונים. במידה והשינוי קבוע – יש לשלוח פקס למתנ"ס. אנו מודעים לכך, כי הוצאת ילד מהצהרון תתבצע על ידי אדם מבוגר.
הצהרה ומידע על בריאות הילד
1. לא ידוע לי על בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי ומחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת הצהרון.
2. לבני/בתי מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת, המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת הצהרון:
3. הנני מתחייב/ת להודיע למתנ"ס מיידית על כל שינוי במצב הבריאותי של בני/בתי ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה, וזאת מיד עם התגלותה.
4. בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית הנני מתחייב/ת לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד שיימסר לנו ביחס לילד/ה עם מגבלה רפואית, ולנהוג בהתאם לאמור בו.
5. מובן לי כי על פי הנחיית משרד הבריאות חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד כל תרופה שהיא.
6. מידע רפואי:
הילד אינו רגיש לאקמול
יש לצרף מסמכים רפואיים אודות המגבלה/הבעיה.
ולראיה באנו על החתום:
הנדון: כתב הצהרה והתחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות בצהרון.
אנו הח"מ:
חולי צליאק- ההורים יספקו את האוכל.
כל ילד שבבוקר מצוותת לו סייעת רפואית, ההורים צריכים לדאוג לסייעת רפואית לצהרון, על חשבונם.
מצהירים בזאת כדלהלן:
1. ילדנו/תנו סובל/ת מן המגבלות הרפואיות המפורטות מעלה והוא/היא זקוק/ה לטיפול והשגחה מעת לעת, כמפורט לעיל.
2. אנו מבקשים ומסכימים, כי חרף המגבלה הרפואית וחרף ההשגחה והטיפולים הרפואיים הנדרשים מעת לעת לילדנו/תנו שהוא/היא ישתתף/תשתתף בפעילות בצהרון הנערכת על ידכם או מטעמכם.
3. אנו מתחייבים לספק לכם כל מידע רפואי או אחר רלוונטי למצבו/ה של ילדנו/תנו, ובכלל.
4. אנו מתחייבים לספק לכם, על חשבוננו, את האביזרים והאמצעים הרפואיים והאחרים הדרושים לטיפול, ברמת צוות הגן, בילדנו/תנו בקשר למגבלות שמהן הוא/היא סובל/ת, לפי הפירוט דלקמן.
5. אנו מתחייבים להמציא לכם אישור רפואי בדבר יכולתו/ה של ילדנו/תנו להשתתף בצהרון בדבר הטיפולים הנדרשים, בדבר התרופות ושאר האמצעים הרפואיים והמאכלים המותרים (או האסורים) שיש או אין לספק לילד/ה. וכן גם אישור לגבי מי יכול ומוסמך מבחינתנו להעניק לילד טיפול רפואי בשעת הצורך.
6. אנו מתחייבים להמציא לכם את מספר הטלפון והפלאפון שלנו ושל הרופא המטפל כדי שתוכלו לפנות אלינו או אליו בשעת הצורך.
7. כל אימת שתתעורר בעיה המונעת מילדנו/תנו את המשך השתתפותו/ה בצהרון. אנו מסכימים ומתחייבים להוציאו/ה בין לפרק זמן נדרש ובין לצמיתות – על פי העניין.
8. ידוע לנו שאין לכם ידע והכשרה מקצועית ורפואית כדי לספק את הצרכים והטיפולים הרפואיים שנדרשים לילדנו/תנו, פרט לפעולות שהוגדרו לעיל (שהנם ברמת צוות הגן ולא ברמת חובש או אדם בעל הכשרה רפואית).
9. ידוע לנו שאין באפשרותכם להבטיח בצורה הרמטית טיפול והשגחה מוחלטים בקשר למגבלות הרפואיות שמהם סובל ילדנו/תנו וממילא אנו פוטרים אתכם מכל חובה ואחריות בקשר לטיפול ולהשגחה הנובעת מן המגבלות הרפואיות, כאמור.
10. אנו מצהירים ומתחייבים כי אין ולא תהיינה לנו כל טענות, מענות או תביעות בקשר להחזקת ילדנו/תנו בצהרון ולטיפול ולהשגחה שינתנו לו/לה בצהרון בקשר למגבלות הרפואיות שלו/שלה.
11. אנו מתחייבים לשתף פעולה עם צוות הצהרון והאחראים בו, בכל הנוגע לטיפול ולהשגחת ילדנו/תנו.
12. ידוע לנו כי על סמך ההצהרות וההתחייבויות דלעיל הסכמתם לאפשר לבננו/בתנו להשתתף בצהרון חרף מגבלותיו/ה הרפואיות.
צירוף תצלום תעודת זהות כולל ספח:
  • עורך דין בקריות
  • עיריית נשר
  • מתנסנט | חוגים